27 oktober: Actiedag

Oproep en aankondiging van een actiedag bij detentie- en uitzetcentra / Call out and announcement of a day of action at detention and deportation centers

lawaaidemo
Het in juni in Nederland opgerichte No Border Netwerk roept 27 oktober 2012, zeven jaar na de brand in het detentie- en uitzetcentrum op Schiphol die aan elf mensen het leven kostte, uit tot landelijke actiedag.

Verschillende groepen in het land organiseren bij een detentie- of uitzetcentrum bij hen in de regio een demonstratie of andere aan te kondigen actie. Ook bij de vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel zal worden gedemonstreerd en meer meldingen worden nog verwacht.

26 oktober 2005: Kort voor middernacht brak brand uit in het cellencomplex op Schiphol. Het complex bleek brandgevaarlijk, de communicatie slecht, de brandweer stond voor de verkeerde poort, bewakers kregen deuren niet open en de marechaussee joeg uit de cel gelaten vluchtelingen met getrokken karabijnen een luchtkooi in. Elf mensen stikten en verbrandden in cellen die niet geopend werden. Getraumatiseerde vluchtelingen werden in isoleercellen gegooid. Verantwoordelijk ministers zijn vrijuit gegaan. Een Libische vluchteling, Ahmed Issa al-Jeballi, beschuldigd van het veroorzaken van de brand, procedeert tot op de dag van vandaag nog om zijn recht te krijgen: vrijspraak.

Wanneer het gaat over de Schipholbrand gaat het over brandveiligheid. Een schijnoplossing werd gevonden in het bouwen van een nieuwe grensgevangenis op Schiphol West, een bunker die grotendeels in private handen zal worden beheerd door bouwbedrijf BAM. De gemeente Haarlemmermeer tekende hiervoor, want het is op hun grondgebied. Tegelijk trok vorig jaar de gemeente de herdenking van de Schipholbrand naar zich toe en kondigde aan dat dit de laatste herdenking zou zijn.

Het is niet brandveiligheid waar het in eerste plaats over moet gaan, maar het bestaan van grensgevangenissen op zich.

Wanneer het gaat over vreemdelingendetentie, gaat het over omstandigheden. Rapport na rapport komt uit over slecht eten, het ontbreken van medische voorzieningen, het veelvuldig in de isoleercel gooien van de gevangenen, agressie van onbeholpen privébewakers van het bedrijf G4S, en intimidatie door de Dienst Terugkeer en Vertrek. Maar het zijn niet de omstandigheden waar het in eerste plaats over moet gaan, maar het bestaan van grensgevangenissen op zich.

Wanneer het gaat over de vreemdelingenwet, gaat het over alternatieve methoden om mensen te dwingen om het land te verlaten. Humanistische en kerkelijk organisaties gaan hiermee nogal eens akkoord en zetten zich in voor programma’s om zogenaamd vrijwillige terugkeer te bevorderen.

Maar het zijn niet alternatieven waar het over moet gaan, maar het bestaan van het racistische vreemdelingenbeleid op zich.

Vrijwillige terugkeer bestaat niet.
Mensen keren slechts ‘vrijwillig’ terug nadat zij langdurig onder druk zijn gezet in de vrijheidsbeperkende locatie met een dagelijkse stempelplicht, nadat zij gedwongen werden op straat te leven, regelmatig zijn opgesloten, feitelijk vogelvrij zijn verklaard, ziek worden, wanhopig worden, en tenslotte geen uitweg meer zien. Vrouwen en kinderen die niet op straat mogen worden gezet, worden in zogenaamde gezinslocaties geplaatst waar strenge strafregimes heersen en voor kinderen geen speelruimte is.

De overheid presenteert migratie als een probleem. Maar het is niet migratie dat een probleem is, maar de uitbuiting van al die landen waar de vluchtelingen vandaan komen. Of dat nu is vanwege oorlog, droogte, overstroming, hongersnood, repressie, religieuze of politieke vervolging, geen mens vlucht vrijwillig. Terugkeer, zoals dat zo fraai heet, kan daarom ook nooit vrijwillig zijn! De Westerse democratieën, die hun welvaart hebben opgebouwd dankzij de kapitalistische vernietiging van grond, lucht en water, de diefstal van grondstoffen en slavenarbeid, beantwoorden de vluchtelingen die hier een beter leven zoeken met repressie. Een machinerie die er op gericht is de onbruikbare mensen te scheiden van de bruikbare, alles naar kapitalistische maatstaven. Wetten, politie, grenscontrole, identiteitscontrole, alles is erop gericht de migratie uit arme landen onder controle te houden. En de multinationals profiteren.

Met deze landelijke actiedag zeggen wij: recht op vrijheid van beweging en vestiging voor allen. Geen alternatieven of mooiere cellen, maar afschaffing van alle gevangenissen waarin mensen worden kapotgemaakt met als enig doel hun deportatie, goedschiks of kwaadschiks, te bewerkstelligen.

Herdenk niet alleen de doden die door de Schipholbrand zijn gevallen, maar herdenk alle doden die door beleid van migratiecontrole vallen. De zelfmoorden, de verdrinkingen in de Middellandse Zee, de zieken die creperen. Kom in actie tegen de moordende praktijk van Fort Europa!

De gemeente Haarlemmermeer wilde dat de herdenking van vorig jaar de laatste zou zijn. Daarom wordt herdenkingsdag op 27 oktober actiedag, met demonstraties en acties op de volgende locaties:

Detentie- en uitzetcentrum Schiphol Oost – 14.30, voorverzamelen 13.30 uur, MKZ, Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam. Geef je op voor de bus! Mail naar: info@no-border.nl ovv 27 oktober Schiphol. Oproep burgerinitiatief op 27 oktober.

Detentiecentrum Kamp Zeist – 14.30 uur vlakbij Kamp Zeist, hoek Kampweg/Richelleweg (bij viaduct), Soesterberg. Oproep door AAGU

Detentie- en uitzetcentrum Rotterdam, 14.30 bij het detentiecentrum. Oproep Occupy Rotterdam

Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, 15 uur Station Alphen a/d Rijn. Oproep door AFA Den Haag.

Vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel – 14.30 uur bij de VBL Ter Apel. Lees hier de oproep van AFA Fryslan, onderzoeksgroep Alaska en Werkgroep Vluchtelingen Vrij.

Gezinslocatie Gilze-Rijen – Verzamelen 13.00 uur, Steenakkerplein in Gilze, van daaruit lopen we naar de Gezinslocatie Gilze-Rijen, Prinsenbosch 2. Aankomst bij Gezinslocatie: 14.30 uur. De actie daar duurt tot 15.30. Oproep anarchisten in Brabant

Meer en meer details volgen.

No Border Netwerk

Call out and announcement of a day of action at detention and deportation centers

lawaaidemo
The No Border Network, founded in the Netherlands in June, calls for a nationwide day of action on October 27th 2012, seven years after the fire at detention and deportation center Schiphol, that cost the lives of eleven people.

Several groups in the country organize a demonstration or another action to be announced at a detention or deportation center in their region. There will also be a demonstration at the freedom restricting center in Ter Apel and more announcements are to be expected.

October 26th 2005:
shortly before midnight fire broke out in the cell complex at Schiphol. The complex turned out to be a fire hazard, the communication poor, the fire brigade was standing in front of the wrong gate, guards could not get doors open and the military police rushed the refugees that were let out of their cells into a cage, at gunpoint. Eleven people suffocated and burned in cells that had not been opened. Traumatized refugees were thrown in isolation. Responsible ministers got off scott-free. A Libyan refugee, Ahmed Issa al-Jeballi, accused of causing the fire, is up to this day still fighting for justice: acquittal.

When the Schiphol fire is discussed, fire resistance is the issue. A feigned solution was found in building a new border prison at Schiphol West, a bunker of which the management will largely be privatized and be in the hands of construction company BAM. The city of Haarlemmermeer signed for its construction, because it is their territory. At the same time, last year the city of Haarlemmermeer took control of the commemoration of the Schiphol fire and announced that it would be the final commemoration.

It is not fire resistance that should be the issue, but the existence of border prisons on its own.

When migration detention is discussed, the circumstances are the issue. Report after report comes out about bad food, the lack of medical care, the frequent use of isolation cells, aggression of blundering private guards of the company G4S, and intimidation by the ‘Dienst Terugkeer en Vertrek’ (Department of Return and Departure). But it is not circumstances that should in the first place be the issue, but the existence of border prisons on its own.

When the foreigners law is discussed, alternative methods of forcing people to leave the country are the issue. Humanistic and religious organizations often agree with this, and make an effort to further programs for so called voluntary return.

But it is not alternatives that should be the issue, but the existence of the racist foreigners law on its own.

Voluntary return does not exist.
People only return ‘voluntary’ after having been under pressure for a long time, in the freedom restricting location with a daily obligation to stamp, after having been forced to live on the street, been locked up on a regular basis, in fact been outlawed, gotten sick, desperate, and in the end see no way out anymore. Women and children that cannot be kicked out on the street, are being placed in so called family locations where strict penal regimes prevail and where there is no recreation space for children.

The government presents migration as a problem. But it’s not migration that is the problem, but the exploitation of all those countries where refugees come from. Whether it is because of war, drought, flooding, famine, repression, religious or political prosecution, no man flees voluntary. Return, as it is called so beautifully, can therefore never be voluntary! The Western democracies, that have built their prosperity on the capitalist destruction of land, air and water, the theft of resources and slave labor, respond to the refugees, that seek a better life here, with repression. A machinery that is aimed at separating useful people from useless people, all by capitalist standards. Laws, police, border control, identity control, everything is aimed at controlling migration from poor countries. And multinationals profit.

With this day of action we state: right to freedom of movement and settlement for all. No alternatives or nicer cells, but abolition of all prisons in which people are being broken for the sole purpose of realizing their deportation, willingly or unwillingly.

Commemorate not only the deaths of the Schiphol fire, but commemorate all deaths caused by the policy of migration control. The suicides, the drownings in the Mediterranean Sea, the sick persons that starve. Take action against the murderous practices of the Fortress of Europe!

The city of Haarlemmermeer wanted the commemoration of last year to be the final one. Therefore commemoration day becomes day of action on October 27th, with demonstrations at the following locations:

Detention- and deportation center Schiphol Oost – 14.30, pre gathering 13.30 uur, MKZ, Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam. Sign up to be on the bus! Mail to: info@no-border.nl, subject: 27 oktober Schiphol. Call out by Citizens initiative october 27th.

Detentiecenter Kamp Zeist – 14.30 uur near Kamp Zeist, corner Kampweg/Richelleweg (at overpass), Soesterberg. Call out by AAGU

Detention- and deportation center Rotterdam, 14.30 at the detention center. Call out Occupy Rotterdam

Detention center Alphen aan den Rijn, 15 uur train station Alphen a/d Rijn. Call out by AFA Den Haag.

Vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel – 14.30 uur at the VBL Ter Apel. Read the call out by AFA Fryslan, onderzoeksgroep Alaska and Werkgroep Vluchtelingen Vrij.

Family location Gilze-Rijen – Get together at 13.00 hrs, Steenakkerplein in Gilze, from there we walk to the Family location Gilze-Rijen, Prinsenbosch 2. Arrival at Family location: 14.30 hrs Action lasts until 15.30. Call out anarchisten in Brabant

More, and more details will follow.

No Border Network